2020-06-25

14:00:00

Gr

负:胜

即将开始
预约
已预约
ZQ

第1场

2020-06-25

16:00:00

XROCK

负:胜

即将开始
预约
已预约
Wolves

第2场

2020-06-25

18:00:00

GG

胜:负

即将开始
预约
已预约
CPG

第3场

2020-06-26

14:00:00

ZQ

胜:负

即将开始
预约
已预约
Weibo

第1场

2020-06-26

16:00:00

Wolves

负:胜

即将开始
预约
已预约
DOU5

第2场

2020-06-26

18:00:00

CPG

负:胜

即将开始
预约
已预约
MRC

第3场

2020-06-27

14:00:00

TIANBA

负:胜

即将开始
预约
已预约
GG

第1场

2020-06-27

16:00:00

DOU5

胜:负

即将开始
预约
已预约
Weibo

第2场

2020-06-27

18:00:00

MRC

胜:负

即将开始
预约
已预约
XROCK

第3场

2020-07-03

16:00:00

MRC

负:胜

即将开始
预约
已预约
ZQ

第1场

2020-07-03

18:00:00

GG

胜:负

即将开始
预约
已预约
Wolves

第2场

2020-07-04

14:00:00

GR

负:胜

即将开始
预约
已预约
Weibo

第1场

2020-07-04

16:00:00

TIANBA

胜:负

即将开始
预约
已预约
DOU5

第2场

2020-07-04

18:00:00

XROCK

胜:负

即将开始
预约
已预约
GG

第3场

2020-07-05

14:00:00

Wolves

:胜

即将开始
预约
已预约
ZQ

第1场

2020-07-05

16:00:00

GR

胜:负

即将开始
预约
已预约
TIANBA

第2场

2020-07-05

18:00:00

CPG

胜:负

即将开始
预约
已预约
XROCK

第3场

2020-07-10

16:00:00

GG

胜:负

即将开始
预约
已预约
MRC

第1场

2020-07-10

18:00:00

Wolves

胜:负

即将开始
预约
已预约
GR

第2场

2020-07-11

14:00:00

WEIBO

胜:负

即将开始
预约
已预约
TIANBA

第1场

2020-07-11

16:00:00

DOU5

胜:负

即将开始
预约
已预约
CPG

第2场

2020-07-11

18:00:00

XROCK

胜:负

即将开始
预约
已预约
ZQ

第3场

2020-07-12

14:00:00

WEIBO

胜:负

即将开始
预约
已预约
Wolves

第1场

2020-07-12

16:00:00

MRC

负:胜

即将开始
预约
已预约
DOU5

第2场

2020-07-12

18:00:00

GR

胜:负

即将开始
预约
已预约
CPG

第3场

2020-07-17

16:00:00

Wolves

胜:负

即将开始
预约
已预约
TIANBA

第一场

2020-07-17

18:00:00

CPG

胜:负

即将开始
预约
已预约
Weibo

第二场

2020-07-18

14:00:00

GG

负:胜

即将开始
预约
已预约
ZQ

第一场

2020-07-18

16:00:00

XROCK

胜:负

即将开始
预约
已预约
DOU5

第二场

2020-07-18

18:00:00

Gr

负:胜

即将开始
预约
已预约
MRC

第三场

2020-07-19

14:00:00

ZQ

胜:负

即将开始
预约
已预约
CPG

第一场

2020-07-19

16:00:00

TIANBA

胜:负

即将开始
预约
已预约
XROCK

第二场

2020-07-19

18:00:00

Gr

负:胜

即将开始
预约
已预约
DOU5

第三场

2020-07-24

16:00:00

ZQ

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
DOU5

第一场

2020-07-24

18:00:00

Weibo

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

第二场

2020-07-25

14:00:00

GG

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
Gr

第一场

2020-07-25

16:00:00

MRC

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
TIANBA

第二场

2020-07-25

18:00:00

CPG

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
Wolves

第三场

2020-07-26

14:00:00

Weibo

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
GG

第一场

2020-07-26

16:00:00

Gr

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

第二场

2020-07-26

18:00:00

Wolves

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
MRC

第三场

2020-07-31

16:00:00

GG

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
DOU5

第一场

2020-07-31

18:00:00

MRC

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
Weibo

第二场

2020-08-01

14:00:00

ZQ

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
TIANBA

第一场

2020-08-01

16:00:00

XROCK

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
Gr

第二场

2020-08-01

18:00:00

MRC

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
Wolves

第三场

2020-08-02

14:00:00

GG

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
Weibo

第一场

2020-08-02

16:00:00

CPG

负:胜

已结束

即将开始
预约
已预约
ZQ

第二场

2020-08-02

18:00:00

DOU5

胜:负

已结束

即将开始
预约
已预约
Wolves

第三场

2020-08-07

16:00:00

TIANBA

:

即将开始
预约
已预约
CPG

第一场

2020-08-07

18:00:00

XROCK

:

即将开始
预约
已预约
MRC

第二场

2020-08-08

14:00:00

Weibo

:

即将开始
预约
已预约
ZQ

第一场

2020-08-08

16:00:00

TIANBA

:

即将开始
预约
已预约
Gr

第二场

2020-08-08

18:00:00

CPG

:

即将开始
预约
已预约
GG

第三场

2020-08-09

14:00:00

ZQ

:

即将开始
预约
已预约
Wolves

第一场

2020-08-09

16:00:00

Weibo

:

即将开始
预约
已预约
MRC

第二场

2020-08-09

18:00:00

DOU5

:

即将开始
预约
已预约
GG

第三场

预约成功

请留意短信通知,及时获取赛事推送哦~

预约失败,未绑定手机号

预约失败,请重试一下

每天可获得3次抽奖机会:成功分享1次;连续观看比赛5分钟;连续观看比赛15分钟

抽奖机会:0

来CC看IVL联赛,抽奖好礼拿不停!
来CC看IVL联赛,抽奖好礼拿不停!

分享到微信朋友圈

微信扫一扫 → 点击右上角“…” → 分享

分享到手机QQ

手Q扫一扫 → 点击右上角“…” → 分享

关注
求生者

Wolves_小果冻

关注
监管者

Wolves_军师酒

关注
监管者

Wolves_小绝神

关注
求生者

Wolves_狮子

关注
求生者

Wolves_小奶鱼

教练

Tianba_青稚

关注
求生者

Tianba_小慈

关注
监管者

Tianba_祈颜

关注
求生者

Tianba_嘉欣

求生者

Tianba_柚子

求生者

Tianba_啵啵

监管者

Gr_皮皮限

关注
监管者

Gr_呵呵哒

求生者

Gr_F君

求生者

Gr_小沐木

求生者

Gr_猫子

求生者

Gr_马克克

关注
教练

GG 不惑

监管者

GG 皮皮虾

监管者

GG 觉觉z

求生者

GG 执笔

求生者

GG 崽崽

教练

Weibo Ahuo

监管者

Weibo 低保

求生者

Weibo 蓝色

求生者

Weibo 咚咚

求生者

Weibo 堂哥

求生者

Weibo 回忆

教练

XROCK 周尘尘

监管者

XROCK 阿福

监管者

XROCK 橙子

求生者

XROCK 失效药

求生者

XROCK 小胖墩

求生者

XROCK 一茶

监管者

DOU5_东玄

监管者

DOU5 灯书

求生者

DOU5_张遇见

求生者

DOU5_俩俩

求生者

DOU5_九酱

求生者

DOU5_皖皖

求生者

DOU5_仙茶

求生者

DOU5_寻觅

查看更多>